Φύλλο εργασίας 4 – Θερμοκρασία, βαθμονόμηση θερμομέτρου (Απαντήσεις)