Πρόσθεση διανυσμάτων (μέθοδος τριγώνου ή διαδοχικών διανυσμάτων)