Έργο σταθερής δύναμης


Δείτε την προσομοίωση που ακολουθεί και αφορά στον υπολογισμό του έργου σταθερής δύναμης.

Παρατηρήσεις:

  1. όταν η δύναμη είναι οριζόντια ( γωνία 00 ) τότε το έργο υπολογίζεται από τη σχέση W= F . x
  2. όταν η δύναμη σχηματίζει κάποια γωνία (α) με την οριζόντια, τότε στο τύπο W= F . x αντί για ολόκληρη τη δύναμη (F) παίρνουμε υπόψη μας την οριζόντια συνιστώσα της δύναμης (Fx). Η οριζόντια συνιστώσα της δύναμης υπολογίζεται από τη σχέση Fx = F . συνα